Our People

OUR PEOPLE

Dr Wai Lim

Dr Wai Lim

Director
Sarah Laing

Sarah Laing

Executive Leadership
212223242526